Jornadas Puertas Abiertas 2018

dv., 27/07/2018 - 10:00 a dl., 06/08/2018 - 14:00

Versiones CAST- FR - ENG below

 
Hola! Estem feliços de poder obrir una altra vegada les portes de Calafou perquè puguis visitar-nos. Aquest any a més coincidirà amb les celebracions del 7 aniversari del projecte.
 
Del 27 de Juliol al 6 d'Agost construirem espais i artefactes compartint afectes, cures i festes ... t'esperem!
 
 
QUÈ SÓN LES JORNADES DE PORTES OBERTES?
 
Les jornades són un moment on ens dediquem a intercanviar coneixements, treballar juntes i compartir moments d'oci amb els que vénen a conèixer-nos.
 
Les jornades solen combinar sessions de treball temàtiques orientades a millorar i generar nous espais i infraestructures en la comunitat així com realitzar tallers sobre coneixements variats. Si tens ganes d'organitzar una xerrada, taller o projecció durant la teva estada comparteix-ho al formulari d'inscripció. En els propers dies anirem publicant els tallers que tenim preparats.
 
Poder concentrar les visites durant les jornades ens permet aprendre, passar temps juntes. Generar massa crítica d'energia i ampliar les xarxes de suport i solidaritat entre persones i comunitats que busquen l'autogestió i el cooperativisme. Compartir sobre els projectes que es couen per la comarca de l'Anoia i seguir generant infraestructures per als comuns. Objectius que serien molt més difícils de realitzar sense la vostra presència.
 
Us animem a venir amb les mes menudes i avisar-nos, per entre totes autogestionar espais i activitats per a elles a Calafou.
 

Activitats
 
Jornades de treball
 
Tallers
 
Xerrades i presentacions
 
Cinefòrum, jocs i sessions musicals
 
 
Inscripcions
 
Per poder organitzar-nos millor, et demanem que omplis el següent formulari amb la informació sobre la teva estada a Calafou
 
 


Allotjament

 
Disposem de zona d'acampada per posar tendes i una altra per a caravanes i furgonetes. Si teniu necessitats especials ens les podeu comunicar al formulari d'inscripció.
 
 
Kit de supervivència
 
    frontal
    calçat resistent
    Guants de treball (ens faries un favor)
    Una mica d'abric perquè a la nit pot fer fresca.
    Banyador (piscina de pagament al poble a 1 km de distància i tolls d´aigua per els voltants)
    Repelent mosquits
 
 

Menjar i manteniment
 
Per a aquesta edició proposem crear una caixa per cobrir els àpats amb dos preus diferenciats.
 
Per a les persones que senten que la seva situació econòmica no és precària, es demanen 10 euros al dia (esmorzar, dinar, sopar i quota de manteniment).
 
Per a les persones que tenen una situació precària, es proposa 6 euros al dia (esmorzar, dinar, sopar i quota de manteniment).
 
El recaptat es destinarà a comprar menjar per a les jornades i a cobrir despeses comuns (aigua, gas, internet, etc).
 
 
Mascotes
 
Et demanem que no portis a la teva mascota, l'equilibri entre espècies en la colònia és molt fràgil i la introducció de nous visitants (especialment canins) pot generar conflictes entre animals i humans.

Gràcies!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hola! Estamos felices de poder abrir otra vez las puertas de Calafou para que puedas visitarnos. Este año además coincidirá con las celebraciones del 7 aniversario del proyecto.
 
Del 27 de Julio al 6 de Agosto construiremos espacios y artefactos compartiendo afectos, cuidados y fiestas... te esperamos!
 
 
¿QUÉ SON LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS?
 
Las jornadas son un momento donde nos dedicamos a intercambiar conocimientos, trabajar juntas y compartir momentos de ocio con quienes vienen a conocernos. 
 
Las jornadas suelen combinar sesiones de trabajo temáticas orientadas a mejorar y generar nuevos espacios e infraestructuras en la comunidad así como realizar talleres acerca de conocimientos variados. Si tienes ganas de organizar una charla, taller o proyección durante tu estancia compártelo en el formulario de inscripción. En los próximos días iremos publicando los talleres que tenemos preparados.
 
Poder concentrar las visitas durante las jornadas nos permite aprender,  pasar tiempo juntas . Generar masa crítica de energía y ampliar las redes de soporte y solidaridad entre personas y comunidades que buscan la autogestión y el cooperativismo. Compartir acerca de los proyectos que se cuecen por la comarca de l'Anoia y seguir generando infraestructuras para los comunes. Objetivos que serían mucho mas difíciles de realizar sin vuestra presencia.
 
Os animamos a venir con lxs chiquis y avisarnos, para entre todas autogestionar espacios y actividades para ellxs en Calafou. 
 
 
Actividades
 
Jornadas de trabajo.
 
Talleres.
 
Charlas y presentaciones.
 
Cineforum, juegos y sesiones musicales.
 
 
Inscripciones
 
Para poder organizarnos mejor, te pedimos que rellenes el siguiente formulario con la info acerca de tu estancia en Calafou
 
 
 
Alojamiento
 
Disponemos de zona de acampada para poner tienda y otra para caravanas y furgonetas. Si tenéis necesidades especiales nos las podeis comunicar en el formulario de inscripción.
 
 
Kit de supervivencia
 
    Linterna
    Calzado resistente
    Guantes de trabajo (nos harías un favor)
    Algo de abrigo porque a la noche puede hacer un poco de frío.
    Bañador  (piscina de pago en el pueblo a 1 km de distancia y pozas en los alrededores)
    Repelente de mosquitos
 
 
 
Comida y mantenimiento
 
Para esta edición proponemos crear una caja para cubrir las comidas con dos precios diferenciados. 
 
Para las personas que sienten que su situación económica no es precaria, se piden 10 euros al día (desayuno, comida, cena y cuota de mantenimiento).
 
Para las personas que tienen una situación precaria, se propone 6 euros al día (desayuno, comida, cena y cuota de mantenimiento).
 
Lo recaudado se destinará a comprar comida para las jornadas y a cubrir gastos comunes (agua, gas, internet, etc).
 
 
Mascotas
 
Te pedimos encarecidamente que no traigas a tu mascota, el equilibrio entre especies en la colonia es muy frágil y la introducción de nuevos visitantes (especialmente caninos) puede generar conflictos entre animales y entre humanos.
 
Gracias !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonjour!

Nous sommes heureux d'ouvrir de nouveau les portes de Calafou pour que vous puissiez nous rendre visite.

Cette année nous y célèbrerons aussi le 7ème aniiversaire du projet.
 
Du 27 juillet au 6 août nous construirons des espaces et des artefacts tout en partageant afects, attentions et fêtes...nous vous y attendons.

 
ET EN QUOI CONSISTE LES JOURNÉES PORTES OUVERTES?
 
Les journées portes ouvertes sont un moment où nous nous dédiquons à échanger des connaissances, à travailler ensemble, à partager des moments de détente avec ceux et celles qui viennent nous connaître.
 
Les journées portes ouvertes alternent des sessions de travail thématique ortientées à l'amélioration des infrastructures de la communauté avec des atteliers autour de sujets variés.
Si vous avez envie d'organiser une conférence, un attelier ou une projection durant votre séjour, vous pouvez nous le communquer à travers du formulaire d'inscription. Nous publierons dans les prochains jours les atteliers que nous avons préparés.
 
Concentrer les visites pendant les journées portes ouvertes nous permet d'apprendre, de passer du temps ensemble. De créer une masse critique d'énergie, d'agrandir les réseaux de soutien et de solidarité entre personnes et communautés à la recherche d'autogestion et coopérativisme. De partager sur ce qui se prépare dans la région de l'Anoia y continuer à générer des infrastructures pour le commun. Objectifs beaucoup plus difficiles à atteindre sans votre présence.
 
Nous vous encourageons à venir avec vos enfants et de nous le signaler pour établir une autogestion entre tous et toutes et leur créer des espaces et des activités à Calafou.
 
Activités
 
Journées de travail
 
Atteliers
 
Conférences et présentations
 
Cineforum, jeux, sessions musicales
 
 
Inscriptions
 
Afin de pouvoir nous organiser au mieux, nous vous demandons de remplir ce formulaire avec les informations relatives à votre séjour à Calafou.
 
 
 
Logement
 
Nous disposons d'une zone de camping pour mettre des tentes et d'un espace pour les caravannes. Si vous avez des besoins spécifiques, merci de nous les signaler à travers du formulaire d'inscription.
 
Kit de survie
 
Lampe de poche
Chaussures résistantes
Gants de travail
Un vêtement chaud, les nuits sont parfois un peu fraîches
Un maillot de bain (piscine payante au village à 1 km et autres points d'eau dans les alentours)
Anti-moustiques
 
 
 
Repas et charges
 
Pour cette édition nous proposons une caisse commune avec deux types de participation afin de couvrir les charges des repas et des infrastructures.
 
Pour les personnes qui sentent que leur situation économique n'est pas précaire, nous demandons 10 euros par jour (petit-déjeuner, déjeuner, dîner et particiaption aux charges)
 
Pour les personnes en situation précaire, nous proposons 6 euros par jour (petit-déjeuner, déjeuner, dîner et particiaption aux charges)
 
L'argent collecté servira à couvrir les dépenses relatives à la préparation des repas et aux charges communes (eau, gaz, internet)
 
 
Animaux
 
Nous vous demandons et insistons particulièrement sur ce point de ne as venir avec vos animaux. L'équilibre entre espèces est très fragile dans notre colonie et l'introduction de nouveaux habitants (en particulier les canins) peut génerer des conflits variés. 
 
Merci !


----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hello!

We are happy to open the doors of Calafou again so you can visit us.

This year the open days coincides with the celebration of the 7th birthday of Calafou. 
 
From 27 July to 6 August we build spaces and artefacts, sharing affections, care and parties… we wait for you!
 
# What is the open days?
 
The open days are a gathering dedicated to exchange knowledge, work together and share moments of leisure with those who come to know us.
 
The open days usually combine work sessions aimed at improving and generating new spaces and infrastructures in the community and workshops on various skills and knowledge.  If you feel like organizing a talk, workshop or screening during your stay, share it through the registration form.  In the coming days we will publish the workshops that we are planning.
 
The open days allows us to learn, hang out, generate a critical mass of energy and expand the networks of support and solidarity between people and communities who aim towards self-management and cooperativism.  We will present the projects that are cooking in the Anoia Valley and develop infrastructures for the commons.  These are objectives that would be much more difficult to realize without your presence.
 
We encourage you to come with kids and let us know about it so we can self-manage spaces and activities for them in Calafou.
 
# Activities
 
 * Work sessions.
 * Workshops.
 * Talks and presentations.
 * Cineforum, games, capture the flag, jam sessions.
 
# Registration
 
Please register here so we can organise better:
    
    
# Accommodation
 
We have a camping area to put your tent as well as a space for trailers.  People with special needs or requirements can use the registration form to communicate them.
 
# Survival kit
 
 * Torch
 * Strong footwear
 * Gloves for work
 * Something warm because at night it can get a little chilly
 * Swimming suit (swimming pool in the village, sea nearby)
 * Mosquito repellent
 
 
More info here:
    
    
# Food and other costs
 
For this edition we propose to create a donation box to cover meals with two different prices.  For people who feel that their economic situation is not precarious, 10 euros a day (breakfast, lunch, dinner and maintenance fee).  For people who have a precarious situation, 6 euros a day (breakfast, lunch, dinner and maintenance fee).  The proceeds will be used to buy food and cover other expenses (water, gas, internet, etc).
 
# Pets
 
We strongly urge you not to bring your pet, the balance between species in the colony is very fragile and the introduction of new visitors (especially dogs) can generate conflicts between animals and humans.